10. mája 2019

Geodetické práce

Geodetické práce realizujeme pre účely katastra nehnuteľností a investičnej výstavby.

Geodetické práce v katastri zahŕňajú vytyčovanie hraníc pozemkov na základe podkladov súboru geodetických informácií katastra. Pre vytýčenie pozemku potrebujeme od klienta poznať číslo parcely a katastrálne územie, v ktorom sa parcela nachádza. Potrebujeme to aby sme jednoznačne identifikovali parcelu a vedeli si pripraviť podklady na vytýčenie hranice.

Ďalšou našou činnosťou pre kataster je vyhotovovanie geometrických plánov. Geometrický plán slúži ako technický podklad právnych úkonov. Geometrické plány sa vyhotovujú napríklad keď chcete:

  • zapísať do katastra rozostavanú stavbu v prípade ak chcete žiadať o úver od banky,
  • zapísať stavbu po kolaudácií,
  • rozdeliť pozemky, zlúčiť pozemky,
  • odňatie z pozemkového alebo lesného fondu,
  • pri zriadení vecného bremena,
  • majetkoprávne vysporiadanie.

Geodetické práce v investičnej výstavbe zahŕňajú veľmi široké spektrum a realizujú sa pred samotnou realizáciu, počas a aj po realizácií výstavby.

V predrealizačnej fáze sa vykonáva polohopisné a výškopisné zameranie ako podklad pre projektantov. V tejto fáze používame na zameranie aj 3D laserové skenery a fotogrametriu.

Pred vytyčovacími prácami sa najskôr zakladá vytyčovacia sieť, v ktorej sa zameria čo najviac parametrov, ktoré vo výpočte slúžia na vyrovnanie siete a určenie stredných odchýlok.

Po vybudovaní siete nasleduje samotné vytyčovanie naprojektovaných objektov. Počas realizácie sa vykonávajú kontrolné merania a sledovanie posunov a sadanie objektov, merania kubatúr a plôch.

Po realizácií projektu sa vykonáva zameranie skutočného vyhotovenia stavby a následne vyhotovenie geometrického plánu a zápis stavby do KN a zameranie vstupu pre vyhotovenie adresného bodu. Adresný bod slúži ako podklad pre pridelenie súpisného čísla.