Meranie plôch a objemov

Určovanie objemov a plôch je častou úlohou pri povrchovej ťažbe alebo pri skládkach odpadu. Medzi klasické spôsoby určovania objemov patrí zameranie výškopisu lokality alebo meranie priečnych a pozdĺžnych profilov. Tieto metódy spoliehajú na množinu diskrétnych bodov zameraných prijímačom globálnych navigačných systémov (GNSS) alebo univerzálnou meracou stanicou. Aby tieto diskrétne body čo najlepšie vystihovali členitosť terénu museli by byť veľmi husto rozmiestnené po záujmovom území. Zamerať takúto hustú množinu bodov je časovo veľmi náročné a neekonomické. Použitím 3D laserového skenera alebo dronu dokážeme vytvoriť veľmi husté mračno bodov terénu, ktoré sa získa za zlomok času merania klasickými metódami.Mračno bodov je použiteľné na výpočet 3D modelu územia.  Tento model sa dá použiť na vytvorenie vrstevnicovej mapy, výpočet objemov, výpočet plôch a tvorbu zvislých rezov.