4. októbra 2019

Letecké práce

Ponúkame mapovanie s dronmi pre účely geodézie, stavebníctva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších odvetví. Máme pilotov s platnými licenciami, dron zapísaný v evidencií a vydané povolenie na vykonávanie leteckých prác na území Slovenskej republiky. Ak vás viacej zaujíma legislatíva spojená s prevádzkou dronov, môžete navštíviť stránku dopravného úradu.

Pri mapovaní dokážeme kombinovať meranie z dronu s klasickým geodetickým meraním, pozemnou fotogrametriou a 3D laserovým skenovaním. Typickým príkladom je, keď interiér a exteriér budovy naskenujeme 3D laserovým skenerom, na presnú geometriu zo skenera premietneme farebnú textúru z pozemnej fotogrametrie a chýbajúcu strechu a ťažko dostupné miesta naskenujeme z dronu. Celý projekt potom pripojíme do štátneho súradnicového systému geodetickým meraním pomocou prijímača globálnych navigačných satelitných systémov alebo univerzálnou meracou stanicou.

Výsledkom sú potom presné a georeferencované mračná bodov, 3D modely, ortofoto mapy alebo 3D animácie terénu, budov, priemyselných zariadení alebo iných zameraných objektov.

Tieto výstupy umožňujú rôzne merania a analýzy ako sú výpočet plôch, výpočet kubatúr a tvorbu ďalších odvodených výstupov ako sú vrstevnice, rastrové a vektorizované výstupy do CAD alebo GIS aplikácií.

Povolenie na vykonávanie leteckých prác

Mapovanie s dronmi je rýchla a efektívna metóda zberu dát hlavne pre rozsiahle územia. Medzi typické možnosti využitia patrí napríklad inventarizácia skladov drevnej hmoty.

Farebné mračno bodov skladu drevnej hmoty
Farebné mračno bodov skladu drevnej hmoty
Mračno bodov so zobrazením výškovej klasifikácie
Mračno bodov so zobrazením výškovej klasifikácie

Ďalším príkladom je výpočet objemov sypkých materiálov.

Husté mračno bodov sypkého materiálu
Husté mračno bodov sypkého materiálu
Husté mračno bodov so zobrazením výškovej klasifikácie
Husté mračno bodov so zobrazením výškovej klasifikácie
Graficky znázornený výpočet objemu
Graficky znázornený výpočet objemu
Zobrazenie ortofoto mapy na podklade Google Maps
Zobrazenie ortofoto mapy na podklade Google Maps

Ďalším uplatnením mapovania s dronmi je zameranie rozsiahleho územia a vytvorene digitálneho modelu terénu a následnej tvorby vrstevníc a zakreslenie do stavu katastra nehnuteľností. V tomto prípade nám dron ušetril veľmi veľa času, ktorý by sme ináč strávili ručným meraním univerzálnou meracou stanicou alebo GNSS prijímačom.

Príklad mapovania rozsiahleho územia a vytvorene digitálneho modelu terénu a následnej tvorby vrstevníc a zakreslenie do stavu katastra nehnuteľností.