Meranie posunov a deformácií

Naše dlhoročné skúsenosti uplatňujeme aj pri špecializovaných úlohách inžinierskej geodézie ako je meranie posunov a deformácií kovových konštrukcií.

Investičná výstavba

Zabezpečujeme kompletné geodetické služby pred, počas a aj po realizácií investičnej výstavby. Predrealizačné zameranie pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Vytyčovacie práce a kontrolné merania počas výstavby. Porealizačné zameranie, sledovanie posunov, deformácií a vyhotovenie geometrických plánov pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností.

Pamiatkový výskum

Kombináciou geodetických meraní, laserového skenovania a fotogrametrie dokážeme vytvoriť 3D model akejkoľvek pamiatky. 3D model je následne použiteľný na vizualizácie a tvorbu ďalších 2D a 3D výstupov.

Umenie a dizajn

Dokážeme naskenovať a digitalizovať jedinečné predmety ako sú umelecké diela alebo exponáty z múzejných zbierok.

Architektúra

Pri rekonštrukcií stavieb veľakrát nie je k dispozícií projektová dokumentácia. Predrealizačné zameranie laserovým skenerom má mnoho výhod oproti klasickým geodetickým metódam. Meranie je nie len rýchlejšie ale aj získame oveľa väčšie množstvo použiteľných dát. Získané mračno bodov je následne použiteľné na tvorbu projektovej dokumentácie ako sú pôdorysy, rezy a pohľady a dokonca aj 3D modely
-> Continue reading Architektúra

Priemysel

3D laserové skenovanie má veľké uplatnenie aj v priemysle. Klasickými geodetickými metódami by bolo meranie veľmi komplikované a časovo náročné. Uvedený sken bol dodaný projekčnej firme, ktorá pripravovala dokumentáciu pre výmenu potrubia.    

Meranie plôch a objemov

Určovanie objemov a plôch je častou úlohou pri povrchovej ťažbe alebo pri skládkach odpadu. Medzi klasické spôsoby určovania objemov patrí zameranie výškopisu lokality alebo meranie priečnych a pozdĺžnych profilov. Tieto metódy spoliehajú na množinu diskrétnych bodov zameraných prijímačom globálnych navigačných systémov (GNSS) alebo univerzálnou meracou stanicou. Aby tieto diskrétne body čo najlepšie vystihovali členitosť terénu
-> Continue reading Meranie plôch a objemov

Diaľkový prieskum Zeme

Pracujeme aj s dátami diaľkového prieskumu Zeme ako sú dáta z radarových a multi-spektrálnych družíc. Na tvorbu vizualizácie Vysokých Tatier boli použité dáta z globálneho výškového modelu ASTER. ASTER je produktom Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu Japonska (METI). Farebná textúra bola vygenerovaná spojením viacerých satelitných snímok do
-> Continue reading Diaľkový prieskum Zeme